Svar utfyllende på oppgavene, bruk helst også bilder og film for å illustrere løsningene. Husk at de andre elevene også skal lære av dine løsninger:-)

1.Hvilken informasjon på et kart gir henholdsvis:

a) Målestokk

Målestokk er en angivelse av forhold mellom avstander på kartet og tilsvarende avstander i terrenget.
Kart i målestokk 1:100,000 sier at 1cm på kartet er 100,000cm i naturen.b) Ekvidistanse

Ekvidistansen er et mål for høydeforskjell. På kartet (som jo er flatt) markeres høydeforhold indirekte - med bølgende linjer som løper mer eller mindre parallelt mellom punkter i terrenget som ligger i samme høyde over havet.

c) Høydekurver

høydekurver: over hele kartet ser du brune eller svarte linjer. De kalles høydekurver, og viser oss terrenginformasjonene. En høydekurve er tegnet gjennom som ligger like høyt over vannet.


2. Hvorfor får man mer detaljerte opplysninger om terrengformer fra et topografisk kart enn fra et geografisk kart?

(svar her)

3. Hva gir følgende kart oversikt over?

a) Geografiske kart

Geografiske kart gir oversikt over store områder som land eller verdensdeler. Geografiske kart har målestokk som er mindre enn 1:250 000.

b) Topografiske kart

Topografiske kart gir en detaljert informasjon om terrengformer, vannflater, vassdrag, vegetasjon, kulturelementer, grenser, ferdselsårer, bosetting og stedsnavn. Topografiske kart har målestokk fra 1:25 000 til 1: 250 000.

c) Økonomiske kart

Økonomiske kart har målestokk 1:10 000 eller større. Kartet gir opplysninger om hus, veier, gater, industriarealer og eiendomsgrenser og om naturgeografiske forhold som vegetasjons-type og kvalitet på skogmark (bonitet).

4. Hvilket formål har tematiske kart?


Et tematisk kart er et kart som er laget for å vise et bestemt tema innenfor et geografisk område. Tematiske kart viser informasjon om ett eller et fåtall emner. Denne informasjonen er for å fange kartleserens oppmerksomhet.

Det tematiske kartet kan vise den geografiske fordelingen av et fenomen eller tema på ett tidspunkt eller utvikling over tid. Det tematiske kartets fokus på framhevelse av ett tema er i kontrast til det generelt orienterte topografiske kartet. Topografiske kart inneholder informasjon om mange temaer uten at noen elementer er spesielt framhevet, slik at det blir et balansert bilde av det fysiske landskapet i et område.