Svar utfyllende på oppgavene. Bruk gjerne (helst) også bilder, film, lenker osv for å illustrere besvarelsen din.

21. Hvor finnes de to største ismassene?

i Antarktis og på Grønland.

22. Hva skjer med havnivået hvis all is smelter?

Dersom all ien i Antarktis skulle smelte, ville verdenshavene stige med mer enn 60m.

23. Hvilke ulike bretyper har vi, og hva er karakteristisk for dem?

En innlandsis er en svært stor brekappe som kan dekke et helt kontinet.
Platåbreer er mer lokale brekapper som dekker et relativt flatt område. eksempler på platåbreer i Norge er Jostedalsbreen
og Svartisen. En dalbre er en brearm som stiger nedover en dal, ofte som utløpere fra større pltåbreer.
En botnebre ligger i en fordypning eller en stor grop (en botn) som breen selv har gravd ut i fjellet.

24. Hvordan foregår brebevegelse?

En isbree kan vi definere som en masse av snø og is i bevegelse. At breen er i bevegelse, er et viktig poeng, siden det er
bevegelsen som gjør breene i stand til å forme landskapet.


25. Hva menes med at is blir plastisk?

Fra overflaten og nedover i breen øker trykket på grunn av tyngden av isen som ligger over. på 30-40 m er trykket stort nok til at isen nesten får samme egenskaper som en seig væske.