Svar utfyllende på oppgavene, bruk helst også bilder og film for å illustrere løsningene. Husk at de andre elevene også skal lære av dine løsninger:-)

35. Hvilke egenskaper har mineralene?

Mineraler består av ett eller flere grunnstoff, og de utgjør de minste byggesteinene i bergarten. Altså egenskapene til mineralene er å være byggesteiner i bergarter.

36. Omtrent hvor mange forskjellige mineraler finnes det?

Det er registrert mer enn 3000 forskjellige mineraler, men det er ca bare 20 som er vanlige i jordskorpa. Vi kan kjenne de igjen de vanligste mineralene på ytre egenskaper som farge, form eller hardhet.

37. Hva består en bergart av?

En bergart er bygd opp av ett eller flere mineraler. Selve bergartene har normalt ikke en veldefinert kjemisk sammensetning. Altså de kan ikke angis med kjemisk formel sånn som mineraler.
Et eksempel er granitt som består av tre typer mineralkorn: kvarts, feltspat og glimmer.

38. Hvilke tre hovedgrupper er bergartene delt inn i?

De tre hovedgruppene bergartene er delt inn i er størkningsbergarter, avsetningsbergarter og omdanna bergarter.

39. Hvordan blir bergartgruppene dannet?

Størkningsbergart: Nede i jordskorpa er det smelta stein som vi kaller magma. Dersom den smelta steinen trenger opp til overflaten, kaller vi den lava. Størkningsbergarter er danna ved at smeltet steinmasse har størknet og blitt til fast stein. Granitt er en størkningsbergart.

Avsetningsbergarter: Er dannet ved at avsetninger(sedimenter), som leire, sand og grus, har blitt presset sammen og herdet til fast stein. Sedimentene kommer opprinnelig fra andre bergarter som gjennom lang tid er brutt ned av vær og vind. Avsetningsbergartene har oftest en tydelig lagdeling som viser at de ble avsatt som lag på lag med sedimenter. Konglomerat er en avsetningsbergart som er danna av grus.

Omdanna bergarter: Er dannet ved at størkningsbergarter eller avsetningsbergarter har blitt utsatt for høy tempratur og/eller høyt trykk. Det fører til at strukturen og sammensetningen av den opprinnelige bergarten blir forandret. Det meste av grunnen som vi finner på
land i Norge, er mer eller mindre omdannet bergarter. Gneis er en sterkt omdanna bergart.

Avsetningsbergart
Avsetningsbergart

Hovedtyper av størkningsbergart
Hovedtyper av størkningsbergart
Gneis
Gneis