Svar utfyllende på oppgavene. Bruk gjerne (helst) også bilder, film, lenker osv for å illustrere besvarelsen din.

46. Hvordan ble disse dannet: a) drumliner og b) spylerenner?

a. Drumliner er strømlinjeformede rygger som består av morenemateriale. Drumliner dannes av bunnen av breer.
1319496_drumliner_island_460px.jpg
Drumliner


b. Spylerenner er noe som oppstår når smeltevannselver renner langs brekanter, og graver ut langsrakte renner.
756108be-1dc2-487b-9eff-df9beb9d8454.jpg
Spylerenner


47. Hvordan oppsto a) eskere og b) dødisgroper?

a. Eksere oppstår når noe av smeltevannet renner i tunneler ved bunnen av breen. Da blir sedimenter avsatt langs bunnen av disse tunnelene, og det blir liggende langstrakte rygger av sand og grus etter at innlandsisen smeltes bort. Disse grusryggene kalles eskere.

b. Dødisgroper oppstår når stykker av bre-isen noen steder blir begravd i sand og grus fra breelvene. Når isklumpene senere smelter, blir det groper i bakken. Dette kalles dødisgroper.

48. Hvordan ble Jutulhogget til?

Jutulhogget ble dannet i løpet av kort tid under tappingen av en stor bresjø ved slutten av siste istid.

49. På hvilken måte kan innsjøer under innlandsisen ha formet landskapet?

Innsjøer under innlandsisen kan ha formet landskapet ved at

50. Hvilke jordarter er det mest av i Norge?

I Norge har vi mest av:
- bart fjell, eller tynt og usammenhengende dekke av løse jordarter.
- sammenhengende og dels tykt dekke av løse jordarter, vesentlig morenemateriale.