Svar utfyllende på spørsmålene. Bruk gjerne bilder, film og lignende.

6. Hvorfor inneholder leirområder i Norge salt?

Det har ligget under havoverflaten før slik at det har kommet salt i leiren.Det var fordi havnivået var høyere rett etter istiden.
Les også om maringrense...

7. Hvordan oppstår leirskred?

I all berggrunn er det sprekker og slepper. Når vann trenges ned i disse sprekkene foregår det en kjemisk forvitring, som sammen med frostsprengning og temeraturvariasjoner fører til at sprekkene utvides og stein løsner. Hvis berggrunnen er gjennomsatt av utoverhellende sprekker eller sleppeflater, kan slike løssprengte partier lett rase ut der terrengert er bratt, f.eks. i skrenter og fjellsider.

8. Hva er erosjon?

Nedtæring eller slitasje på landoverflater ved at rennende vann (elveerosjon), isbreer (breerosjon), vind (vinderosjon eller bølger (bølgeerosjon) som sliter løs og frakter bort materiale.

9. Hvordan kan menneskelige aktiviteter forsterke erosjon?

Ved inngrep i naturen, slik som graving, hugging av trær, grøfting, endring av elveleie osv - bidrar menneskelig aktivitet til å øke erosjonen fordi vannet lettere får tak i jordsmonn, steiner og lignende.


10. Hva skal til for at en elv kan erodere på underlaget?

Det som skal til for at en elv kan erodere på underlaget er at løsmasser som stein, grus, sand og leire sliter på bunnen og sidene av elveløpet.