Oppgavene på denne siden er hentet fra gruppeoppgavene om ressurser og næringsliv, svarene er å finne i de ulike prosjektmappene (du må være innlogga for å kunne lese artiklene).

Dette er i all hovedsak elevenes egne oppgaver (noen få er modifisert litt, og noen er lagt til). Det er et utvalg av disse oppgavene som blir brukt på prøva fra kapittel 6.

Vannkraft og industri (svar finner du her)

 1. Nevn noen fordeler og ulemper med vannkraft.
 2. Hva har en globalisert verdensøkonomi å si for industrien i Norge?
 3. Hvor mange prosent av Norges elektrisitetsproduksjon kommer fra vannkraft?
  1. ca 97-99%
  2. ca 88-90%
  3. ca 75-78%
 4. Hva er en hjørnesteinsbedrift?
  1. En bedrift som produserer hjørnestein
  2. En enkelt bedrift som dominerer næringslivet i et lokalsamfunn
  3. En bedrift som er plassert i et hjørne
 5. Hva er forskjellen på ressursbasert- og ikke-ressursbaserte industrier?
 6. Hva mener vi med et ensidig industristed?
 7. Hvordan påvirka vannkraftutbyggingen utviklingen av norske industrisamfunnet?

Fisk og fiskerinæringen (svar finner du her)

 1. Hvordan ble fisket drevetfør i tiden?
 2. Hvordan ser framtiden ut for fiskeindustrien i Norge?
 3. Hvilke tre fylker står for størst omsetning av fisk?
  1. Nordland, Troms og Finmark
  2. Buskerud, Vestfold og Telemark
  3. Nord-Trøndelag, Troms og Nordland
 4. Hvilke tre fiskeslag er viktigest for norsk fiskeindustri?
  1. Laks (oppdrett)
  2. Sild
  3. Torsk
  4. Hai
  5. Gjedde
  6. Torsk
  7. Sei
  8. Hyse

Olje og gass+ tjenesteytende næringer (svar på oppgavene finner du her)

 1. Hva mener vi med tjenesteytende næringer?
 2. Hvilke av disse næringene er tjenesteytende?
  1. Politi
  2. Fisker
  3. Frisør
  4. Butikkmedarbeider
  5. Fabrikkmedarbeider
  6. Slakter
 3. Hva er forskjellen på offentlig og privat tjenesteyting?
  1. Offentlig er for bedrifter og privat benyttes av privatpersoner.
  2. Offentlig går fortere konkurs enn private.
  3. Offentlig er eid av staten, mens private er eid av privatpersoner.
 4. Hvordan blir olje laget?
  1. Rester av døde dyr og planter blir utsatt for enormt trykk.
  2. Leire og sand blir utsatt for enormt trykk.
  3. Det finnes i jordas indre.
  4. Det blir ikke laget, det har alltid vært der.
  5. Du blander smør, vann og edikk.
 5. Hvor mye olje er det igjen i sjøen utenfor Norge?
  1. Nesten ingen ting
  2. Det er tomt
  3. Litt over halvparten
  4. Det blir aldri tomt
  5. Det er det ingen som vet
 6. Beskriv endringene i sysselsettingen i de tjenesteytende næringer de siste femti år og forklar hvilken virkning dette har hatt på bosetningsmønsteret i Norge?

Jord og jordbruk (svar på oppgavene finner du her)

 1. Hva er en primærnæring?
 2. Hva er forskjellen på gult og grønt jordbruk?
 3. Hvorfor er det så vanskelig å drive jordbruk i Norge?
  1. Fordi det er så varmt her at alle plantene bare dør.
  2. Fordi det er kaldt klima i tillegg til mye bratte fjell.
  3. Fordi jordsmonnet er uegnet til å dyrke i.
 4. Hvor mye av dagens jordareal er dyrket opp?
  1. Halvparten
  2. Alt sammen
  3. ca 80%
 5. Hvor finner vi de beste jordbruksområdene i Norge? Hvorfor er akkurat disse områdene best?
 6. Hvordan har norsk jordbruk utviklet seg siden 1950?
 7. Hva er hovedlinjene i norsk jordbrukspolitikk?

Skog og skogbruk (svar på oppgavene finner du her)

 1. Norge har et landareal på 324 millioner dekar (1 dekar = 1 mål = 1000m2), hvor mye av dette er skog?
  1. 134 millioner dekar
  2. 234 millioner dekar
  3. 154 millioner dekar
 2. Norge har et landareal på 324 millioner dekar (1 dekar = 1 mål = 1000m2), hvor mye av dette er produktiv skog?
  1. 83 millioner dekar
  2. 60 millioner dekar
  3. 92 millioner dekar
 3. Hva betyr produktiv skog?
 4. Forklar kort hvordan skogen som ressurs har utviklet seg gjennom de siste 500 år.
 5. Hvor mye av Norge er dekket av skog?
 6. Hvorfor varierer avvirkningen av skog mye fra år til år?


Energi -> generelt om energi (svarene finner du her)

 1. Hvor mye og hvilken skog finner vi Norge i dag? Hvordan har hogsten utviklet seg?
 2. Hva er en ressurs?
 3. Hvilken ressurs utgjør mest av det samlede energiforbruket vårt? Fortell kort om den.
 4. Hvor viktig er fiskerinæringen i Norge?
 5. Hvorfor ble vannkraft kalt "det hvite kullet"?
 6. Solenergi er grunnlaget for alt liv på jorda, hvordan tar menneskene opp denne energien?
 7. Hvor mye utgjør vindkraft av energiproduksjonen i Norge?

Generelle spørsmål fra kapittel 6

 1. Hva er en lagerressurs og hva skiller dem fra fornybare ressurser?
 2. Beskriv kort de tre ulike næringsgrenene (primær-, sekundær, og tertiærnæringene). Gi eksempler.
 3. Hva betyr det at ressurser er fornybare, betinget fornybare og ikke fornybare. Gi eksempler.